Veelgestelde vragen

Investering in een project van ZIB Crowdfunding kan in drie eenvoudige stappen:

  1. account aanmaken
  2. project kiezen en inschrijven
  3. project vol: betalen

Een uitgebreide beschrijving van het gehele proces kunt u vinden onder “hoe werkt het”.

Ja, via info@zibcrowd.nl kunt u voor elk project het memorandum per post opvragen.

Voor particuliere investeerders geldt een maximum van €80.000,- per persoon (tot 1 april 2016 was dit maximaal €40.000,-), exclusief 2% emissiekosten. Voor rechtspersonen (B.V.) geldt geen maximum. Voorafgaand aan de investering wordt een investeerderstoets afgenomen. Meer informatie over de investeerderstoets vindt u op deze pagina onder ‘wat is de crowdfunding investeerderstoets?’.

Bovenop de inleg betaalt u een éénmalige emissievergoeding van 2% over uw inleg. Deze vergoeding komt ten gunste van ZIB Crowdfunding.

Vanwege de identificatietoets die door Nederlandse banken wordt uitgevoerd en het toezicht daarop, worden alleen stortingen vanaf een Nederlands IBAN rekeningnummer geaccepteerd.

Voor een overzicht van algemene risico’s verwijzen wij u naar het tabje risico’s. Per project is ook een uitgebreid memorandum opgesteld waarin de specifieke risico’s voor dat project worden besproken.

Vanaf 1 april 2016 geldt een verplichte investeerderstoets.
Voorafgaand aan iedere investering wordt deze toets afgenomen. De toets bestaat uit diverse vragen en is bedoeld om investeerders bewust te maken van de mogelijke risico’s die zij nemen als ze gaan investeren door middel van crowdfunding. Op basis van uw antwoorden beoordeelt u of het verantwoord is om te investeren (gezien uw kennis, ervaring en vrij belegbaar vermogen). Bij een eerste deelname via ZIB Crowdfunding wordt de volledige crowdfunding investeerderstoets afgenomen. Bij een volgende deelname waarmee het totaal geïnvesteerde bedrag via ZIB Crowdfunding boven de € 5.000 uitkomt, wordt een beperkter toets afgenomen (de herhaalde crowdfunding investeerderstoets).

Ja, met deze toets beoordeelt u voor uzelf of het verantwoord is om te investeren (gezien uw kennis, ervaring en vrij belegbaar vermogen). Inschrijvingen zonder investeerderstoets kunnen wij helaas niet in behandeling nemen. Meer informatie over de investeerderstoets vindt u op deze pagina onder 'wat is de crowdfunding investeerderstoets?'.

Uw persoonlijke gegevens zijn beschermd en alleen voor u en ZIB Crowdfunding zichtbaar onder “Mijn ZIBCrowd”.

Als u inlogt kunt u onder ‘’mijn gegevens’’ uw persoonlijke gegevens gedeeltelijk wijzigen.

Het moment van uitbetaling van de rente vindt periodiek plaats, afhankelijk van de gemaakte afspraken. Deze kunnen per project verschillen. In het memorandum en op de projectpagina van het project waarin u geïnvesteerd heeft staan deze afspraken vermeld.

Aflossing op de verstrekte financieringen vindt periodiek plaats, afhankelijk van de gemaakte afspraken. Deze kunnen per project verschillen. In het memorandum en op de projectpagina van het project waarin u geïnvesteerd heeft staan deze afspraken vermeld.

Indien de Geldgever komt te overlijden, valt het nog openstaande bedrag van de Geldlening in diens nalatenschap. Het is niet mogelijk het bedrag ineens terug te betalen aan erfgenamen. Op basis van een verklaring van erfrecht en benodigde stukken zal de rentebetaling worden gecontinueerd aan de rechtmatige nabestaanden.

De vorderingen uit hoofde van de Geldlening zijn niet verhandelbaar of overdraagbaar.

De fiscale aspecten vindt u terug in het investeringsmemorandum van het betreffende project. De informatie is echter van algemene aard en geïnteresseerden die willen deelnemen als Geldgever wordt geadviseerd overleg te plegen met een fiscaal adviseur over de effecten van deze deelname op hun persoonlijke positie.

Na afloop van ieder kalenderjaar zal de Initiatiefnemer ervoor zorg dragen dat alle Geldgevers de voor de belastingaangifte benodigde gegevens ontvangen. Hiertoe wordt jaarlijks een fiscaal overzicht voor de aangifte inkomstenbelasting en (eventueel) vennootschapsbelasting samengesteld. Dit overzicht is te raadplegen op uw persoonlijke account.

ZIB Crowdfunding of de geldnemer geven geen garanties over terugbetaling van rente en hoofdsom van de investering. Aan deelname zitten risico’s verbonden. Voor een overzicht van algemene risico's verwijzen wij u naar het tabje risico’s. Per project is ook een uitgebreid memorandum opgesteld waarin de specifieke risico’s voor dat project worden besproken.

ZIB Crowdfunding B.V. heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een ontheffing voor het bemiddelen in opvorderbare gelden en staat geregistreerd onder nummer 19000039. Onder dit regime mag ZIB Crowdfunding B.V. bemiddelen in leningovereenkomsten van ondernemingen. Geldvragers zullen nooit particulieren zijn.

Een ontheffing voor het bemiddelen in opvorderbare gelden betekent -strikt genomen- dat ZIB Crowdfunding B.V. niet onder doorlopend toezicht van de AFM staat. Maar omdat de AFM de ontwikkelingen in de crowdfundingsector goed wil volgen, rapporteert ZIB Crowdfunding B.V. twee keer per jaar aan de AFM over onder meer de omvang van het platform.

Een risico voor de investeerder is dat ZIB Crowdfunding stopt dan wel failleert. Wanneer ons platform zou stoppen, blijft de crowdfundinglening in stand.
Alle betalingen verlopen via een aparte bankrekening van de onafhankelijke Stichting Derdengelden ZIB Crowd. Deze stichting zorgt ervoor dat:
- het vermogen van ZIB Crowdfunding is afgescheiden van het vermogen van haar klanten;
- er nooit geld van klanten op de bankrekening van ZIB Crowdfunding staat;
- alle betalingen en doorbetalingen door blijven lopen totdat de laatste lening is afgelost
De Stichting heeft een eigen bestuur met een onafhankelijke bestuurder die een doorslaggevende stem heeft. De Stichting wordt bovendien gecontroleerd door een onafhankelijke Raad van Toezicht. Door deze structuur zijn investeerders beschermd wanneer ZIB Crowdfunding zou stoppen of failliet zou gaan.

Voor nieuwe projecten gelden de nieuwe voorschriften. Relevante wijzigingen ZIB Crowdfunding:

  • Maximaal te investeren bedrag voor particulieren was € 40.000, huidig € 80.000.
  • Beleggersprofiel wordt investeerderstoets.